Portal Aktywnych Internautów

Regulamin rejestracji domen

§ I - Definicje

 • Usługodawca – Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115.000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, która pośredniczy w usłudze rejestracji domen, określana także dalej jako Ósemka.pl
 • Usługa – ferowana Klientom przez Ósemka.pl w ramach serwisu Friko.pl usługa rejestracji domen globalnych lub polskich w drodze umowy z Rejestratorem
 • Klient – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę o rejestracji domeny internetowej.
 • Abonent – podmiot, który widnieje jako właściciel domeny i na jego dane zostały zgłoszone podczas rejestracji domeny. Abonent może być tym samym podmiotem co Klient.
 • Rejestrator – podmiot, który na zasadach współpracy udostępnia Usługodawcy możliwość dokonywania rejestracji domen polskich i globalnych.
 • Witryna – serwis internetowy Ósemka.pl dostępny w Internecie pod adresem domenowym www.osemka.pl
 • Regulamin – niniejszy Regulamin domen.

§ II - Postanowienia ogólne

 1. W przypadku rejestracji domeny globalnej lub polskiej Ósemka.pl działając na rzecz Klienta zawiera umowę w imieniu Abonenta z Rejestratorem. Upoważnienia takiego udziela bezpośrednio Abonent lub też w jego imieniu czyni to Klient.
 2. Gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Usługodawcy reprezentacji przy rejestracji domeny.
 3. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta powinno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny.
 4. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Ósemka.pl zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu.
 5. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że Abonent wyraził zgodę na udzielenie przez Usługodawcę dalszego pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta domeny przed Rejestratorem.

§ III - Ochrona danych

 1. Ósemka.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta, niezbędnych do rejestracji domeny oraz przekazywania ich Rejestratorowi zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa jako administrator danych osobowych.
 2. Abonentowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich ewentualnego poprawienia/zmiany/usunięcia.
 3. Klient akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent zapoznał się z przysługującymi mu uprawnieniami, opisanymi w niniejszym punkcie, a także wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę i Rejestratora.
 4. Abonent ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych Ósemka.pl może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez Ósemka.pl bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu.

§ IV - Przestrzeganie prawa

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Ósemka.pl informacji o korzystaniu z usługi przez Klienta lub Abonenta niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Ósemka.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej a także organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, Ósemka.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę
 4. Ósemka.pl może odmówić rejestracji domeny, w następujących przypadkach:
  1. Klient poda niekompletne lub błędne dane wymagane do rejestracji przez Ósemka.pl oraz Rejestratora;
  2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że dane Klienta są nieprawdziwe lub też są danymi innej osoby;
  3. Domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana
  4. w nazwie zgłaszanej Domeny znajdują się:
   1. treści sprzeczne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego, w tym nawołujące do przemocy, nienawiści etnicznej i rasowej, wulgarne;
   2. lub nieakceptowane przez Rejestratora.

§ V - Rejestracja domen polskich

 1. W przypadku rejestracji domeny polskiej oprócz postanowień Regulaminu zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na stronie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych pod adresem http://www.dns.pl
 2. Ósemka.pl może odmówić rejestracji domeny z przyczyn wskazanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, Ósemka.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
 4. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. Ósemka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.

§ VI - Rejestracja domen globalnych

 1. W przypadku rejestracji domeny globalnej .com, .net, .org, .info, .biz oprócz postanowień Regulaminu zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne w internecie pod adresem http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych domen.
 2. ICANN może przyznać w każdym czasie prawo do rejestracji nazwy domeny trzeciej stronie, posiadającej prawo do rejestracji domeny, będącej przedmiotem sporu.
 3. Ósemka.pl ma prawo odmówić rejestracji i zmiany delegacji domeny na serwery DNS niezarejestrowane i/lub niewidoczne w globalnej bazie Whois dostępnej w internecie pod adresem http://www.internic.com/whois.html.
 4. Ósemka.pl może odmówić rejestracji domeny z przyczyn wskazanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu

§ VII -Procedura rejestracji

 1. Klient składa swój wniosek dotyczący rejestracji domeny za pomocą formularza rejestracji domen udostępnianego przez Ósemka.pl w ramach serwisu FRIKO.PL.
 2. Ósemka.pl dokonuje rejestracji domen wyłącznie na okres jednego roku.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenie wniosku rejestracyjnego. Z chwilą uznania rachunku bankowego Ósemka.pl kwotą opłaty rejestracyjnej od Klienta, zostaje zawarta umowa i zaczyna bieg okres, o którym mowa w ust. 2.
 4. Niedokonanie przez Klienta opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi będzie oznaczać usunięcie wniosku Klienta o rejestrację domeny z rejestru, a tym samym nie dojdzie do zawarcia umowy Klienta z Ósemka.pl.

§ VIII - Procedura przedłużenia domeny

 1. Przedłużenie prawa do domeny wiąże się z obowiązkiem zawarcia przez Klienta kolejnej umowy z Ósemka.pl o rejestrację domeny na następny okres.
 2. Ósemka.pl będzie informować Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu na który zarejestrowano domenę na 60,30,15,10,7, 5 i 3 dni przed jej wygaśnięciem.
 3. Do zawarcia umowy o której mowa w ust. 1 dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Ósemka.pl kwotą kolejnej opłaty rejestracyjnej od Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty za przedłużenie najpóźniej na 14 dni przed datą wygaśnięcia jego prawa do domeny.
 5. Niedokonanie przez Klienta kolejnej opłaty rejestracyjnej w terminie, o którym mowa w ust. 4 spowoduje wygaśnięcie umowy Klienta z Ósemka.pl. Tym samym prawo Klienta do domeny wygaśnie wraz z upływem ostatniego dnia obowiązywania umowy.
 6. Ósemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

§ IX - Zmiana danych Abonenta oraz zamiana Abonenta (cesja)

 1. W wypadku zmiany danych Abonenta:
  1. pobrać poniższy wniosek z lokalizacji: http://www.friko.pl/static/data/Domeny_zmiana_danych.pdf
  2. wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Ósemka.pl
 2. W wypadku zmiany Abonenta (cesji) należy:
  1. pobrać poniższy wniosek: http://www.friko.pl/static/data/Domeny_cesja.pdf
  2. wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Ósemka.pl
 3. Aktualizacja danych nastąpi w terminie 5 dni od momentu wpłynięcia poprawnie wypełnionego wniosku

§ X - Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania Ósemka.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych Abonenta w procesie rejestracji domeny.

§ XI- Postanowienia końcowe

 1. Ósemka.pl zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę z tytułu nieudanej rejestracji domeny w terminie 14 dni przelewem bankowym na konto Klienta.
 2. Ósemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie Rejestratora.
 3. Ósemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. Ósemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone przez Klienta korzyści związane z oferowaną usługą.
 5. Ósemka.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
 6. Odpowiedzialność Ósemka.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 7. Przeniesienie domeny do innego Usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestrację domeny internetowej w Ósemka.pl.
 8. Ósemka.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i/lub rozwiązania umowy o rejestrację domeny w Ósemka.pl w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta lub Abonenta reprezentowanego przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 9. W przypadku rozwiązania umowy o rejestrację domeny z powodu jej naruszeń przez Klienta lub Abonenta albo z powodu podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, wpłacone przez Klienta opłaty nie podlegają zwrotowi.
 10. Ósemka.pl zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie o czym każdorazowo pocztą elektroniczną będą powiadamiani Abonenci (za powiadomienie uznaje się wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną wysłaną na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji konta). Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu Ósemka.pl zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie. Ósemka.pl nie ma obowiązku uzgadniania treści i zakresu zmian w Regulaminie z Abonentami.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ósemka.pl oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu cywilnego.
 12. Regulamin obowiązuje od 01.12.2009 r.

Kontakt

Netshare Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 61A
budynek Blue Point, 4 piętro
04-028 Warszawa
ro@ose

Formularz kontaktowy

Serwisy

strona główna | pomoc | o firmie | praca | reklama | napisz do nas | polityka prywatności | regulamin | regulamin rejestracji domen
Copyright © 1999-2018 Netshare Sp. z o.o.