Portal Aktywnych Internautów

INFORMACJA O:

 • POŁĄCZENIU NETSHARE SP. Z O.O. Z CYFROWYM POLSATEM S.A.
 • ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG
 • WYPOWIEDZENIU UMOWY

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Netshare Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na spółkę Cyfrowy Polsat S.A. (Spółkę Przejmującą), tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie). Z dniem połączenia Spółka Cyfrowy Polsat S.A. z mocy prawa, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Netshare Sp. z o.o. istniejące na dzień połączenia, w szczególności wynikające z zawartych przez tę spółkę umów. W konsekwencji Cyfrowy Polsat S.A. kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez Netshare Sp. z o.o. i świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Z mocy prawa Cyfrowy Polsat S.A. stał się stroną umowy (Regulaminu) zawartej przez Użytkowników z Netshare Sp. z o.o.

Aktualne dane rejestrowe Cyfrowego Polsatu S.A. są następujące:
Firma: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
Adres: ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa
KRS: 0000010078
NIP: 7961810732
REGON: 670925160,Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi pracownikami pod adresem mailowym: bok@netshare.pl Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki korzystania z Usług w nim opisanych świadczonych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078, NIP 7961810732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony. Cyfrowy Polsat posiada następujący adres elektroniczny: bok@netshare.pl.
 2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ oraz w siedzibie Cyfrowego Polsatu S.A. w dni robocze w godzinach 9-17. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2 - DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Cyfrowy Polsat - Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, której dane zostały wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 • Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 • Login - unikatowy identyfikator Użytkownika tożsamy z adresem emailowym podanym w Procedurze Rejestracyjnej.
 • Serwis - strona internetowa pod adresem www.friko.pl, za pomocą której Cyfrowy Polsat świadczy Usługi.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która po przejściu Procedury Rejestracyjnej ma dostęp do Konta oraz Usług poprzez odpowiedni Login i hasło.
 • Umowa - umowa pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Użytkownikiem o treści tożsamej z Regulaminem, zawarta poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 • Usługi - odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone w oparciu o Regulamin za pomocą Serwisu.
 • Procedura Rejestracyjna - procedura umożliwiająca Użytkownikowi ustanowienie hasła dostępu do wszystkich Usług, poprzez wpisanie adresu e-mail (login) oraz wypełnienie pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Internecie pod adresem https://www.friko.pl/rejestracja.html, zaakceptowanie Regulaminu a następnie aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w odnośnik do strony (link) z kodem aktywującym, przesłanym przez Cyfrowy Polsat w wiadomości elektronicznej na adres email podany podczas procesu rejestracji. Procedura Rejestracyjna prowadzi do założenia Użytkownikowi Konta.
 • Portfel - widoczny w Panelu Użytkownika Serwisu zasób Punktów.
 • Punkt - wirtualny punkt widoczny w Portfelu możliwy do zakupienia przez Użytkownika. Za Punkty Użytkownik może nabywać Usługi odpłatne. Cena Punktu podana jest w Panelu Użytkownika Serwisu.
 • Doładowanie Portfela - przelanie na rachunek Bankowy Cyfrowego Polsatu kwoty minimum 4.92 złotych, bądź zakupienie punktów poprzez SMS;
 • Panel Użytkownika - dostępna po zalogowaniu funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie Usługami.
 • Konto - udostępnione użytkownikowi na serwerze WWW miejsce na jego własną witrynę internetową o określonym adresie URL.

§ 3 - ZAWARCIE, ZMIANA, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Cyfrowy Polsat w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Cyfrowy Polsat ma prawo wypowiedzieć Umowę na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Cyfrowego Polsatu w zakresie objętym Regulaminem.
 5. Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi opisanej w Regulaminie w każdej chwili.
 6. W przypadku rezygnacji z Usług Użytkownik zobowiązuje się usunąć Konto poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie http://www.friko.pl/usun.html.
 7. Cyfrowy Polsat będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie:
  1. ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu,
  2. wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu,
  3. usunięcie funkcjonalności, których Cyfrowy Polsat nie może utrzymać z powodów technicznych,
  4. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu Cyfrowy Polsat jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:
  1. dotychczasowego Regulaminu,
  2. nowego Regulaminu,
  3. dotychczasowego regulaminu z zaznaczonymi na kolorowo zmianami.
 9. Każdy Uczestnik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Cyfrowy Polsat w formie pisemnej lub elektronicznej. W celu rozwiązania Umowy Cyfrowy Polsat zaleca przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres bok@netshare.pl.
 10. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy czasie 60 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 4 - KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Korzystanie z Usług wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie http://www.friko.pl/rejestracja.html.
 2. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 3. Rejestrując się Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego adresu email, który po zakończeniu procedury rejestracyjnej traktowany będzie jako Login Użytkownika.
 4. Z chwilą rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych kontaktowych w tym szczególnie adresu email, w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z Cyfrowym Polsatem.
 5. Usługi są nieodpłatne o ile przy ich opisie nie zaznaczono inaczej.
 6. W Serwisie zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika i usług z nim powiązanych.
 7. Użytkownik może dokonać usunięcia Konta wraz ze wszystkimi Usługami po zalogowaniu na własne konto internetowe na stronie http://www.friko.pl/usun.html.
 8. Użytkownik udziela Cyfrowemu Polsatowi zgody na wykorzystywanie serwisów założonych lub prowadzonych przy udziale Usług oferowanych przez Cyfrowy Polsat, do celów marketingowych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.
 9. W przypadku korzystania z Usług Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe).
 10. Cyfrowy Polsat świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania Usług, nie udziela informacji i porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

§ 5 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zasady korzystania z hostingu na Serwisie Friko.
  1. Hosting to Usługa oferowana w Serwisie polegająca na udostępnieniu miejsca na wirtualnej platformie systemowej. Typowa usługa zwłaszcza w zakresie wynajmu platform pod serwery HTTP - web hosting.
  2. Usługi hostingu są nieodpłatne o ile przy ich opisie w Serwisie nie zaznaczono inaczej.
  3. Użytkownik chcąc skorzystać z Usługi płatnej lub płatnej funkcjonalności Usługi bezpłatnej powinien po zalogowaniu wybrać Usługę z której chce skorzystać oraz dokonać płatności za Usługę, wykorzystując do tego Punkty z Portfela. Użytkownik powinien posiadać w Portfelu minimum tyle Punktów ile warta jest Usługa zgodnie z Cennikiem dostępnym pod adresem http://www.friko.pl/cennik.html
  4. W celu zakupu Punktów - Doładowania Portfela należy:
   1. posługując się zakładką płatności w Panelu Użytkownika dokonać przelewu na rachunek bankowy Cyfrowego Polsatu (kwota nie mniejsza niż 4.92 złotych) lub
   2. wysłać SMS o treści i na numer podane w zakładce płatności Panelu Użytkownika. Koszt SMS oraz ilość punktów uzyskiwanych za jego przesłanie również podana jest w zakładce płatności.
  5. Na prośbę Użytkownika Cyfrowy Polsat wystawi fakturę VAT na wszystkie Usługi płatne, z których skorzystał Użytkownik. Dane do faktury zostaną podane przez Użytkownika.
  6. Szczegółowy opis Usług hostingu znajduje się na stronie www.friko.pl.
  7. W nieodpłatnych usługach Hostingu zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika:
   1. plików multimedialnych (np. mp3, mpg, avi, wmv, ogg, wma i innych), archiwów (rar, zip, lzh, gzip i innych), plików wykonywalnych (exe) , katalogów opartych o skrypt qlweb oraz innych rozwiązań mających na celu wpływanie na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, farm linków dla wyszukiwarek, trackerów na potrzeby sieci peer2peer, serwerów gier sieciowych. Użytkownikowi nie wolno dopuszczać się prób ukrycia wyżej wymienionych typów plików poprzez jakiekolwiek działania, np. zmiana rozszerzenia itp.,
   2. plików, które są później elementami stron internetowych innych niż wymienione w § 2 w definicji Serwisów (np. grafiki do blogów, składowiska plików itp).
  8. Istnieje możliwość płatnego wyłączenia emisji reklam w Usługach hostingu zarówno w płatnych jak i nieodpłatnych. Procedura wyłączenia emisji reklam opisana jest na stronie www.friko.pl.
  9. Użytkownik ma obowiązek na utworzonej stronie hostowanej w ramach Usługi umieścić link zwrotny, którego kod znajduje się w Panelu Użytkownika,.
  10. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu wyłączenie emisji reklam w Usługach hostingu innych niż działanie wymienione wyżej.
  11. Zabronione jest umieszczanie stron oraz każdych innych elementów, automatycznie przekierowujących na strony poza przekierowaniami do Cyfrowego Polsatu.
  12. Cyfrowy Polsat może usunąć bez ostrzeżenia z Serwisu bezpłatnie hostowane strony, jeśli:
   1. Użytkownik nie logował się do tej Usługi na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy,
   2. nazwa hostowanej strony jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
   3. w obrębie hostowanych stron znajdujących się w Serwisie Friko zostanie umieszczona stopka reklamowa innego bezpłatnego serwisu stron WWW,
   4. Użytkownik, którego strona jest hostowana umieścił w Serwisie Friko pliki lub skrypty, które mogą zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub spowodować przeciążenie serwerów,
   5. na utworzonej stronie w ramach Usługi nie został umieszczony link zwrotny, którego kod znajduje się w panelu Użytkownika,
  13. Jedynym właścicielem domen oferowanych w ramach Usługi hostingu, jest Cyfrowy Polsat. Użytkownik nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Użytkownika, który domenę zarejestrował.
 2. Zasady korzystania z usługi poczty mailowej na Serwisie Friko.
  1. Korzystając z Serwisu Friko Użytkownik może korzystać z bezpłatnego konta email w wybranej przez siebie domenie. Domenę Użytkownik wybiera z listy domen udostępnionych przez Cyfrowy Polsat.
  2. Zabronione jest wykorzystywanie swych kont email utworzonych z wykorzystaniem Serwisu Friko do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek email o charakterze masowym (spamu).
  3. Konta email w Serwisie Friko są kontami bezpłatnymi. W zamian za udostępnienie usługi Cyfrowy Polsat ma prawo do:
   1. dodawania do listów reklam tekstowych (doklejanie następuje automatycznie, bez ingerencji w treść i poufność wiadomości).
   2. emitowania reklam w obrębie aplikacji (webmaila) na stronie http://poczta.friko.pl.
  4. Każdy użytkownik po utworzeniu konta email w Serwisie Friko ma prawo do bezpłatnego korzystania ze skrzynek pocztowych w bezpłatnych domenach udostępnionych przez Serwis Friko.
  5. Użytkownik ma możliwość wysyłania i odbierania poczty za pośrednictwem aplikacji (webmaila) na stronie http://poczta.friko.pl jak i za pomocą zewnętrznych programów pocztowych zgodnych ze standardami POP3 i SMTP (np. Thunderbird, Outlook Express).
 3. Zasady korzystania z Usług Serwisu Blog.
  1. Blog może założyć Użytkownik.
  2. Po wyborze kategorii, do której zostanie dopisany dany blog, należy podać nazwę, która jednocześnie będzie również adresem w domenie 8log.pl w sposób następujący: www.nazwabloga.8log.pl.
  3. Utworzony blog tylko z pierwszym wpisem będzie automatycznie usuwany po upływie 1 (jednego) miesiąca, od daty jego utworzenia.
 4. Zasady korzystania z Usług Serwisu Multiforum.
  1. Założenie Forum przez Użytkownika wymaga zalogowania się w Serwisie Multiforum.
  2. Cyfrowy Polsat, Użytkownik oraz Administrator Forum ma prawo do edycji i usuwania wpisów niezgodnych z Regulaminem.
  3. W razie powtarzającego się łamania zapisów Regulaminu Cyfrowy Polsat wzywa Użytkownika do usunięcia naruszeń Regulaminu w terminie 3 dni od daty wysłania wezwania. W przypadku nie podjęcia przez Użytkownika stosownych działań zmierzających do usunięcia naruszeń, Forum może zostać zamknięte, a treści w nim zamieszczone usunięte.
  4. Cyfrowemu Polsatowi, Użytkownikowi oraz Administratorowi Forum w przypadku naruszenia Regulaminu przysługuje prawo do blokowania adresów IP.
  5. Cyfrowy Polsat może usunąć Forum z Serwisu Multiforum bez ostrzeżenia, jeśli w ciągu 3 miesięcy nie został zamieszczony żaden wpis czy też nie został założony żaden nowy wątek.
  6. Informacje dotyczące Użytkowników forum takie jak numer IP, adres email, przechowywane są przez Cyfrowy Polsat i w razie potrzeby udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.
  7. Użytkownik może zamieszczać na Forum treści i materiały do których posiada prawa niezbędne do eksploatacji. W sytuacji kiedy treści nie spełniają powyższych wymogów Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich.
  8. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie załączniki których wielkość nie przekracza 5 MB.
  9. Cyfrowy Polsat ma prawo do usunięcia Forum z Serwisu na wniosek Użytkownik.
 5. Zasady korzystania z Usług Serwisu JPG.
  1. Ocena jest specjalną formą wypowiedzi. Zabronione jest używanie ocen w celach innych niż wyrażenie opinii dotyczącej konkretnego zdjęcia.
  2. Zabronione jest hotlinkowanie plików.
 6. Zasady korzystania z Usług Serwisu HotJPG.
  1. Serwis HotJPG umożliwia publikację zdjęć bez konieczności logowania się.
  2. W ciągu jednego dnia jeden Użytkownik może opublikować nie więcej niż 10 zdjęć.
  3. Cyfrowy Polsat może usunąć zdjęcia, które nie zostały wyświetlone przez co najmniej 6 tygodni.
  4. Ocena jest specjalną formą wypowiedzi. Zabronione jest używanie ocen w celach innych niż wyrażenie opinii dotyczącej konkretnego zdjęcia. Oceny nie będące opinią o zdjęciu mogą zostać skasowane.
  5. Wysłanie zdjęcia na serwer jest równoznaczne z brakiem możliwości modyfikacji go.
 7. Zasady korzystania z Usług Serwisu Kolektyw.
  1. W celu pełnego korzystania z usługi Serwisu Kolektyw należy zalogować się na stronie www.8.pl. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
  2. Każdy Użytkownik Serwisu Kolektyw zobowiązany jest do przestrzegania Netykiety w kontaktach z innymi Użytkownikami.
  3. Zabronione jest używania stron Serwisu Kolektyw jako kanału służącego do rozpowszechniania treści uwłaczających godności drugiego człowieka oraz treści nieetycznych.
  4. Każde zdjęcie po dodaniu kierowane jest do moderacji.
  5. Po kilkukrotnej próbie dodania przez Użytkownika zdjęć zabronionych moderator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
  6. Zabronione jest wysyłanie treści komercyjnych i reklam.
  7. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronach Serwisu Kolektyw danych o innych użytkownikach jest zabronione.
  8. Hasło jest kluczem dostępu do osobistego konta Użytkownika.
 8. Zasady korzystania z Usług Serwisu Linkr.
  1. Lista Linkr.pl zawiera wyłącznie linki adresowe innych stron www. Linki dodawane są przez Użytkowników, którzy są autorami opisów pod nimi zamieszczonych.
  2. Treści stron, do których prowadzą linki, są własnością ich autorów i podlegają ochronie prawem autorskim.
  3. Wszelkie materiały zawarte w serwisie Linkr.pl są bezpłatne.
  4. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wpisów oraz blokady Użytkowników łamiących postanowienia Regulaminu.
 9. Zasady korzystania z Usług Serwisu Zafriko.
  1. W ciągu 7 dni od założenia Konta WWW, należy rozpocząć edycję strony. W przeciwnym przypadku Konto WWW zostanie skasowane, a jego nazwa zwolniona do użytku innym internautom.
  2. W ramach Usług Serwisu zafriko nie są udostępniane bazy danych.
  3. Zabronione jest tworzenie stron oraz każdych innych elementów, automatycznie przekierowujących na strony poza serwerem Cyfrowego Polsatu.
  4. Cyfrowy Polsat może usunąć strony z Serwisu Zafriko bez ostrzeżenia, jeśli:
   1. Konto WWW nie było używane na przestrzeni ostatnich sześć miesięcy (nie zostało dokonane żadne logowanie na Konto WWW),
   2. na stronach zamieszczone zostały materiały niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
   3. nazwa Konta WWW jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
   4. w obrębie stron znajdujących się w Serwisie Zafriko zostanie umieszczona stopka reklamowa innego bezpłatnego serwisu stron www,
   5. w Serwisie Zafriko umieszczono pliki lub skrypty, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwisu lub spowodować przeciążenie serwerów;
   6. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

§ 6 - NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Cyfrowy Polsat, umożliwiające obejrzenie przez Użytkownika Treści obejmują:
  1. w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 1 Mbps,
  2. w przypadku komputerów PC: posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej, posiadanie procesora min. 800 MHz, posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji w wersji 2000 (min SP4) / XP (minSP2) / Vista / Windows 7 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, DirectX 9.0c lub nowszy, Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy; włączenie obsługi plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  3. w przypadku dekoderów STB posiadanie odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface);
  4. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas emisji Treści.
 2. W przypadku komputerów PC Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.).
 3. Cyfrowy Polsat nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

§ 7 - DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

 1. W odniesieniu do Użytkownika będącego osobą fizyczną, Cyfrowy Polsat będzie administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz realizuje wynikające z tego faktu obowiązki zgodnie z tą ustawą.
 2. Cyfrowy Polsat oświadcza, że zbieranie danych osobowych prowadzone będzie w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Cyfrowego Polsatu wynikających z Regulaminu oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania tych danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres email podany przy Rejestracji informacji handlowych dotyczących obecnych i przyszłych usług i produktów Cyfrowego Polsatu oraz bieżącej działalności Cyfrowego Polsatu.
 6. W przypadku komputerów PC ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Usługi, Cyfrowy Polsat korzysta z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbiera informacje o adresie IP. "Cookie" to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Cyfrowy Polsat zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

§ 8 - TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamacje rozpatruje Cyfrowy Polsat.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Cyfrowego Polsatu, faxem na nr: +48 (22) 5162101 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@netshare.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej)a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Cyfrowy Polsat ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 6. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

§ 9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności - oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu - zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy podlegają kognicji sądów polskich.
 3. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usługi, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@netshare.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Cyfrowego Polatu pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ oraz w siedzibie Cyfrowego Polsatu w dni robocze w godzinach pracy Cyfrowego Polsatu (od poniedziałku do piątku godz. 9-17).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r. i z tą też datą uchyla i zastępuje wszystkie dotychczasowe postanowienia regulaminu Usług Netshare.

Kontakt

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4 A
03-878 Warszawa
bok@netshare.pl

Serwisy

strona główna | pomoc | o firmie | praca | reklama | napisz do nas | polityka prywatności | regulamin | regulamin rejestracji domen
Copyright © 1999-2018 Netshare Sp. z o.o.